PROJECTEN

Vanaf heden zullen de concrete plannen bestaan uit het realiseren van het project  Challenge2Care. Dit project vormt het begin van een structureel langdurige verandering in de visie van de lokale bevolking in Pakistan. Het project is onderverdeeld in 5 subprojecten op het gebied van onderwijs, weeshuis, gezondheidszorg, voorlichting en universiteit. Voor de uitvoering zal een groep van vrijwilligers gedurende augustus 2013 reizen naar Pakistan.

 

Challenge the system 

Onderwijs is een belangrijk medium tot succes. Het geeft kinderen de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling, waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele gemeenschap ten goede. Onmisbare elementen hierin zijn goede onderwijsmethoden en deskundig docentschap met didactische vaardigheden.   

In de huidige Pakistaanse onderwijsprogramma’s is er helaas een gemis aan interactie en ligt de nadruk  op een overgrote stampwerk. De docenten stemmen niet af op de verschillende leerstijlen van de kinderen en het overgrote deel van het lesprogramma bestaat uit het letterlijk overnemen van dictaten van de docenten.

Inspire2Care daagt de onderwijssystemen in Pakistan uit. Gedurende het verblijf zal Inspire2Care bestaande onderwijsmethoden bestuderen,  verbeterplannen schrijven en adviezen uitbrengen aan basisscholen. De vergelijkingen zullen gebaseerd zijn op de Nederlandse lesmethodes.

 

 

 

We care about you!

 

Naar schatting waren er in 2009 ongeveer 4.2 miljoen weeskinderen in Pakistan. Door zowel natuurlijke rampen als achteruitgang in de sociale omstandigheden is in de afgelopen jaren sprake geweest van een aanzienlijke toename. Verschillende instanties trachten de levens van deze onbemiddelde kinderen te verbeteren. De weeskinderen worden door hen voorzien van onderdak, financiële hulp, een familiale omgeving, goed onderwijs, medische zorg, kleding en speelgoed.


Inspire2Care wil iets betekenen voor deze weeskinderen door hen te attenderen op alle kansen en mogelijkheden tot succes die zij tot hun beschikking hebben, ondanks de moeilijke tijden die zij nu meemaken. Met behulp van interactieve workshops ontdekken de kinderen spelenderwijs hun eigen talent en worden op maat vaardigheden bijgebracht. Daarnaast krijgen zij ook de nodige aandacht en ontspanning, zodat zij weten dat er wel degelijk mensen zijn die om hen geven.

Health Awareness Camp

 

Het incident gedurende de polio-campagne in Pakistan, waarbij 8 medewerkers om het leven kwamen is een teleurstellend gebeurtenis voor zowel Pakistan als de rest van de wereld. Deze medewerkers, die  van de ene wijk naar de andere trokken om kinderen te redden van een dodelijke ziekte, werden gezien als een gevaar voor de maatschappij.

Enerzijds weerspiegelt dit incident de groeiende onveilige situatie in Pakistan. Anderzijds blijkt dat de lokale bevolking geen besef heeft voor de belangrijke rol van medische hulpverleners. Er heerste wantrouwen van de bevolking tegenover zulke interventies.

 

Inspire2care wil een bijdrage leveren aan de preventie van zulke incidenten, door het terugwinnen van het vertrouwen van de lokale bevolking. Hiervoor worden meerdere ‘health awareness camps’ opgezet. De lokale gemeenschappen krijgen hier uitgebreide voorlichting. Deze interventie heeft als doel het creëren van bewustwording en de bevordering van het besef voor medicatiegebruik, rol van medische hulpverleners en ziektebeelden. Tevens verlenen lokale artsen hier gratis kwalitatief basishulpverlening om de vertrouwen te versterken.

Start with the Foundation

 

In een land waar een tekort is aan basisbehoeftes, bekommert men zich minder om zaken zoals  het ondersteunen van onderwijs, het op peil brengen van de menselijke bewustzijn en het attenderen op een gezond en hygiënisch levensstijl. Het concept van voorlichtingscampagnes, zoals bekend is in Westerse landen, wordt in Pakistan helaas niet teruggevonden op lokaal niveau. De voorlichtingsprogramma’s die worden aangeboden, zijn eenmalig met geen zicht op continuïteit. 

Inspire2Care wil dit tekort aanvullen door interactieve voorlichtingsprogramma’s op te zetten, waarin kennis en inzicht over onderwerpen als hygiëne, gezond levensstijl en roken centraal staan. Het belang van deze programma’s wordt verduidelijkt aan de directie en docenten van de basisscholen, met als doel om voorlichting een onderdeel te maken van het jaarlijks curriculum. 

East meets West

‘’Pakistan staat op een rank 84e  van de 92 derde wereld landen volgens de sociale en economische indicatoren van ontwikkeling’’ (M.H. Khan). Universitaire studenten staan op het punt deel te nemen aan de maatschappij. Zij zijn dus in staat om een belangrijke rol te spelen in de sociaaleconomische vooruitgang van Pakistan.

 

Inspire2Care wil zorgen voor verandering in de visies van mensen in de ontwikkelingslanden, zodat zij op hun beurt weer in staat zijn om hun lokale omgeving te inspireren.  Ze krijgen de kans om zich op meerdere gebieden te ontplooien. Dit kan bewerkstelligd worden door het aanreiken van nieuwe ideeën over de huidige  situatie. Dit wordt tot uitvoering gebracht door enkele sessies van gedachtewisselingen te organiseren tussen de studenten en de vrijwilligers. Ook worden de studenten ingelicht over Inspire2Care, zodat zij de mogelijkheid  hebben te participeren aan toekomstige projecten.